Algemene verkoopvoorwaarden

GRIP500 SLU is een onafhankelijke dienstverlener (hierna de "dienstverlener" en stelt zijn platform ter beschikking van de onderneming AD TYRES INTERNATIONAL SLU, een eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Andorra, met een kapitaal van 1.000.000 euro, enregistrée ingeschreven in Andorra onder nummer 16339, met maatschappelijke zetel in C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Prinsdom Andorra), e-mail: cm(a)adtyre.com, telefoon: +376 810 888, (hierna de «Verkoper» genoemd).

1. DEFINITIES

Alle soortnamen waarvan de eerste letter met een hoofdletter wordt geschreven in dit document hebben de betekenis die eraan wordt toegekend in het eerste artikel.

 • Ontvangstbewijs verwijst naar het antwoordbericht dat door de Verkoper aan de klant wordt gestuurd om de Bestelling van de Klant te bevestigen en waarin een samenvattting is opgenomen van de Bestelling, de algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomstige Factuur.
 • Bestelbon verwijst naar het overzicht van de door de Klant geselecteerde producten en die ter goedkeuring aan deze laatste wordt voorgelegd om de Bestelling te voltooien.
 • Leveringsbon verwijst naar het document dat door de Transporteur aan de Klant wordt afgegeven bij de levering van de Bestelling, tegen ondertekening door de Klant en dat de aflevering van de Bestelling bevestigt, alsook de perfecte instaat van het of de betreffnede product(en) en de afwezigheid van anomalieën.
 • Geval van overmacht heeft de definitie beoogd in Artikel 12.
 • AV verwijst naar deze algemene verkoopvoorwaarden van de Verkoper die door de Klant worden aanvaard om zijn Bestelling uit te voeren.
 • Klant verwijst naar ieder individu of iedere vennootschap die handelt als Consument, Non-professional of Professional en toegang heeft tot de Site met het oog op het plaatsen van een Bestelling.
 • Bestelling verwijst naar het of de product(en) besteld door de Klant voor elke aankoopsituatie op de Site.
 • Consument verwijst naar een Klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader vallen van zijn handelsactiviteit, industriële of ambachtelijke activiteit, een vrij beroep of landbouwactiviteit.
 • Contract verwijst naar alle contractuele documenten die de rechten en verplichtingen van de Partijen voor iedere Verkoop bepalen zoals beoogd in Artikel 15.
 • Leveringsdatum vewijst naar de datum van de effectieve levering van de Bestelling aan de Klant zoals vermeld op de Leveringsbon.
 • Termijn van terugtrekking verwijst naar de termijn beoogd in Artikel 9.
 • Factuur verwijst naar de factuur die naar de Klant wordt gestuurd met een Ontvangstbericht.
 • Leverancier verwijst naar een derde in het Contract die in het bezit is van het/de product(en) van de Bestelling van de Klant.
 • Non-professionnel verwijst naar een Klant, rechtspersoon, die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader vallen handelsactiviteit, industriële of ambachtelijke activiteit, zijn vrij beroep of landbouwactiviteit.
 • Productaanbieding verwijst naar een aanbieding die wordt gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper op één van zijn dragers en met name op zijn Site die betrekking heeft op de verkoop van een specifiek Product en die onder meer de foto alsook de kenmerken en de prijs van het Product bevat.
 • Partij(en) verwijst in het enkelvoud naar de Klant of de Verkoper individueel genomen en in het meervoud naar de Klant en de Verkoper collectief genomen.
 • Prijs verwijst naar het totaal bedrag beoogd in l’Artikel 3 en waarvoor de Klant zich verbindt een betaling te verrichten in het kader van de bestelling.
 • Product(en) verwijst naar de bandproducten of aanverwante producten (velgen, kettingen, enz…) die voor verkoop worden aangeboden door de Verkoper op de Site.
 • Professionnel verwijst naar een Klant, natuurlijke persoon of rechtspersoon, publieke of private persoon, die handelt voor doeleinden die binnen het kader van zijn handelsactiviteit, industriële of ambachtelijke activiteit, zijn vrij beroep of landbouwactiviteit vallen, inclusief wanner hij handelt in naam van of voor rekening van een andere professional.
 • Site verwijst naar de website van de Verkoper die toegankelijk is via het URL-adres grip500.nl.
 • Montagestation(s) verwijst naar de garages die vermeld staan op de Site (https://www.grip500.nl/montage) waar de Klant zijn Bestelling kan laten leveren en zijn Producten kan laten monteren.
 • Transporteur verwijst naar de transportonderneming die door de Verkoper werd gekozen voor het vervoer en de levering van de Bestelling op het adres dat door de Klant wordt vermeld of in het Montagetation dat deze laatste heeft gekozen.
 • Verkoper verwijst naar de persoon beoogd in de preambule.
 • Verkoop verwijst naar de juridische transactie die wordt aangegaan tussen Verkoper en de Klant en waarbij de eerste zich verbindt om de Bestelling te leveren en de tweede om de Prijs te betalen.

2. VOORWERP EN AANVAARDING

De AV hebben tot doel om, zonder beperking, alle Verkopen te regelen die tot stand komen via de Site van de Verkoper en om de contractuele verhoudingen te definiëren tussen de Verkoper en de Klant met betrekking tot iedere Bestelling.

De AV primeren op en vervangen alle eventueel andere akkoorden, verbintenissen, verklaringen en promesses, intenties, documentatie of informatie die vooraf werd uitgewisseld tussen de Partijen met betreking tot de Bestelling.

De bevestiging van iedere Bestelling door een Klant is strikt onderhevig aan de voorafgaande aanvaarding, zonder beperking of voorbehoud, van alle voorwaarden van de geldende algemene voorwaarden zoals vermeld op de Site en die aanvaard worden door het aanklikken met de muis van het vak dat zich links bevindt van de vermelding " Ik heb alle algemene verkoopvoorwaarden gelezen en aanvaard die van toepassing zijn op mijn bestelling".

De AV kunnen worden geraadpleegd op de Site en worden aan de Klant doorgestuurd op een duurzame drager als bijlage bij het Ontvangstbericht.

Het Contract wordt geacht te zijn gesloten tussen de Partijen te tellen vanaf de uitgifte van het Ontvangstbericht door de Verkoper.

De klant wordt geïnformeerd dat het sluiten van het Contract van zijn kant inhoudt dat hij de verplichting aanvaardt om de Prijs aan de Verkoper te betalen.

3. PRIJZEN

Iedere Productaanbieding gaat vergezeld van een eenheidsprijs die wordt uitgedrukt in euro en wordt verstaan als btw inclusief (btw inclusief).

In overeenstemming met Artikel 19 hieronder zijn alle Bestellingen onderhevig aan de wetten van het Prinsdom Andorra en dat de Bestellingen worden geacht geplaatst te zijn op dit grondgebied waar de Verkoper is gevestigd. Bijgevolg zijn de prijzen van de Productaanbiedingen onderhevig aan eventuele milieubijdragen die van toepassing zijn in het Prinsdom Andorra.

De verkoper heeft het recht zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De klant wordt erop gewezen dat de prijzen van de productaanbiedingen meerdere keren per dag kunnen wijzigen. De prijzen die toegepast zijn op een Bestelling staan vermeld op de Site en op de definitieve bevest iging van de Bestelling in de zin van Artikel 5.4.

In het kader van bepaalde Productaanbieden, stelt de Verkoper een tool ter beschikking van de Klant om de prijzen te vergelijken met die van bepaalde van zijn concurrenten. Om de datum te kennen waarop de prijs van de concurrentie werd vastgesteld door de Verkoper, kan de Klant met zijn muis over de betreffende prijs gaan om een tekstbel te doen verschijnen met de datum en het uur waarop de prijs van de concurrent door de Verkoper werd verzameld.

De totale prijs van een Bestelling bestaat uit:

 • de totale som van de eenheidsprijzen van de door de Klant geselecteerde producten en diensten; en
 • de eventuele portkosten (behalve wanneer in bepaalde omstandigheden geen portkosten worden aangerekend).

De Verkoper blijft volledig eigenaar van de Producten van een Bestelling tot de volledige betaling van de Prijs.

4. PRODUCTEN

4.1 Kenmerken van de producten

De essentiële kenmerken en de prijs van de Producten staan vermeld in iedere Productaanbieding gepubliceerd op de Site. Deze elementen vormen de contractuele informatie die de Verkoper binden bij het tot stand komen van het Contract met de Klant en is onder voorbehoud dat de betreffende Producten in voorraad zijn.

De Productaanbiedingen kunnen eventueel worden geïllustreerd met een visual of het bandenlabel (consumptie- etiketten). Deze elementen bevatten zuiver indicatieve informatie en maken geen deel uit van de contractuele informatie.

Elke band is op de flank voorzien van het DOT-nummer dat als volgt is samengesteld:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation (transportafdeling)
 • B9 : code van de fabriek waar de band werd gefabriceerd
 • 4W: maatcode die eigen is aan de fabrikant
 • HWNX optionele code die eigen is aan de fabrikant
 • 3903: fabricagedatum van de band komt overeen met de 39eweek van het jaar 2003.

Iedere band die jonger is dan zesendertig (36) maanden vanaf zijn fabricage wordt als nieuw beschouwd. Bijgevolg aanvaardt de verkoper geen enkele klacht die gebaseerd is op de ouderdom als de DOT van de band aanduidt dat de leeftijd van de band minder is dan of gelijk aan zesendertig (36) maand.

4.2 Beschikbaarheid van de Producten.

De indicatie van de beschikbaarheid van een Product in de Productaanbieding onder de vermelding "IN VOORAAD" is een zuiver indicatieve informatie met betrekking tot de fluxen en volumes van de dagelijkse transacties.

Bij uitputting van de voorraad zal de Verkoper dit aan de Klant meedelen en deze laatste volledig terugbetalen via hetzelfde middel dat bij de Bestelling werd gebruikt binnen een termijn van tweeënzeventig (72) uur te tellen vanaf de informatie inzake de onbeschikbaarheid van het Product. Als de Bestelling gedeeltelijk niet beschikbaar is, zal de Klant worden terugbetaald in de verhouding van het of de ontbrekende product(en).

5. BESTELLING

5.1 Toegang tot de site

De Publieke site is het hele jaar, 7 dagen op 7, 24 uur op 24 ter beschikking van alle bezoekers, onder voorbehoud van wijzigingen die nodig zijn voor technische werkzaamheden voor onderhoud- en servicewerken en actualiseringen die de Verkoper nodig acht en alle technische defecten buiten de wil van de Verkoper.

Niettegenstaande wat voorafgaat , kan de Verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van onderbreking van de toegang tot de Site ten gevolge van zijn hosting, de internet provider van de Klant of direct bij de Klant of die te wijten is aan een aanval op zijn informaticasysteem door een derde (virus, logische bom, paard van Troje etc.) of een geval van Overmacht. In alle hierboven vermelde gevallen, ziet de Klant uitdrukkelijk en integraal af van iedere schadevordering op basis van de onderbreking of de schorsing van de toegang tot de Site.

Alle kosten die door Klant worden gemaakt om zijn eigen toegang tot de Site te waarborgen, blijven geheel ten laste van de klant en met name de kosten voor zijn computermteriaal, zijn internetabonnement en alle software.

5.2 Selectie van het/de product(en).

De Klant erkent en aanvaardt dat het zoeken en selecteren van één of merdere producten door de Klant volledig en uitsluitend op zijn verantwoordelijkheid gebeurt.

Om opzoekingen voor de Klant te vereenvoudigen, heeft de Verkoper op zijn Site (i) een zoekbalk ter beschikking gesteld waar de Klant vrij zijn sleutelwoorden kan ingeven en (ii) een zoekinstrument gebaseerd op diverse kenmerken van de beoogde Producten op basis van een keuzelijst. De goede werking, het belang, de uitgebreidheid en de pertinentie van deze instrumenten worden door de Verkoper niet gewaarborgd.

Het is aan de Klant om kennis te nemen van alle Productaanbiedingen die door de Verkoper op zijn Site worden aangeboden en om de nodige opzoekingen te doen betreffende het geselecteerde model en de producten van de concurrentie om de pertinentie, het belang en de adeqaatheid van de Productaanbiedingen voor zijn behoeften te evalueren. De Klant wordt specifiek verzocht om de meningen te raadplegen, alsook gelijksoortige banden die worden voorgeeld onder Productaanbieding om te evalueren of het bekeken Product aan zijn behoeften voldoet.

De selectie van een Product gebeurt door te klikken op de functie "Een product aan de mand toevoegen" na selectie van de vereiste hoeveelheid.

Deze bewerking heeft uitsluitend als gevolg dat het geselecteerde Product zich in de mand van de Klant bevindt en houdt in dit stadium geen aankoopverplichting in.

Zodra de Klant de selectie van zijn aankopen als voltooid beschouwd, volstaat het terug te keren naar de rubriek "Winkelmand" om de controleren of hij de juiste producten en hoeveelheden heeft geselecteerd en kennis te nemen van de totale Prijs van zijn Bestelling.

Voor de definitieve bevestiging van de Bestelling kan de klant zijn mand te allen tijde wijzigen.

5.3 Creatie en gebruik van de account van de klant

Om zijn Bestelling te voltooien, moet de Klant zijn persoonlijke account creëren (als dit nog niet is gebeurd bij een vorige Bestelling). Hiertoe moeten de Consument en de Non-Professional een geldig e-mailadres ingeven en een wachtwoord configureren en moeten ze hun identiteit, telefoonnummer en adres vermelden. De Professionnel creëert van zijn kant een «professionele account» door het ingeven van een geldig e-mailadres en het creëren van een wachtwoord, met vermelding van zijn naam, voornaam, de naam van de onderneming, een telefoonnummer en zijn adres.

Alle persoonlijke informatie van de klanten zal worden verzameld en verwerkt voor de doeleinden en in de omstandigheden vermeld in het onderstaande Artikel 14.

De Klant verbindt zich ertoe waarachtige gegevens te verschaffen en om de Verkoper te informeren in geval van wijzigingen in dit verband. Een overzicht van de geleverde informatie is op de Site beschikbaar. De ontstentenis van levering van de gevraagde informatie komt overeen met het afzien van de creatie van een account en belet de bevestiging van de Bestelling door de Klant.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele invoerfouten en de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien, zoals een vertraging en/of een fout bij de levering. In deze tekst zullen de kosten die worden gemaakt voor de herverzending van de Bestelling volledig ten laste zijn van de Klant.

De Klant is verantwoordelijk voor het behoud van de vertrouwelijkheid en de beveiliging van zijn account en zijn wachtwoord en voor de beperking van de toegang tot zijn apparatuur. De klant zal als enige aansprakelijk zijn voor alle gebruik en alle activiteiten verricht via zijn account. De klant dient de Verkoper onmiddellijk te informeren als hij redenen heeft om aan te nemen dat een niet geautoriseerde derde in staat i om zijn account te gebruiken.

De Verkoper heeft het recht om de rekening van de Klant zonder kennisgeving of vergoeding te desactiveren in geval van schending van deze algemene voorwaarden en bij een frauduleus of onwettig gebruik van de account door de klant of gelijk welke derde.

De klant kan zijn rekening desactiveren door de Verkoper zijn beslissing per e-mail mee te delen op het adres https://www.grip500.nl/contact/. De Verkoper zal de account desactiveren binnen een maximumtermijn van tweeënzeventig (72) uur vanaf de ontvangst van dit e-mailbericht.

5.4 Bevestiging van de Bestelling

Na de bevestiging van zijn mand, de creatie van een account, het ingeven van het leveringsadres en de selectie van het betaalmiddel, wordt de Klant uitgenodigd om zijn bestelling definitief te bevestigen door over te gaan tot de betaling. De effectiviteit van deze transactie is onderhevig aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden (cfr. supra).

De definitieve bevestiging van de Bestelling heeft als gevolg dat de Klant verplicht is om de Prijs aan de Verkoper te betalen.

5.5 Annulering van de Bestelling

Na de definitieve bevestiging van deBbestelling, heeft de Klant de mogelijkheid om de annulering te vragen onder voorbehoud dat de Producten van de Bestelling nog niet aan de Transporteur werden bezorgd. In dit laatste geval, kan de Bestelling niet meer worden geannuleerd en kan de Verkoper niet meer aansprakelijk worden gesteld. Niettegenstaande het feit dat de Klant de Bestelling niet meer kan annuleren, heeft hij het recht om de levering in ontvangst te nemen overeenkomstig l’artikel 8.3 of om zijn recht van terugtrekking uit te oefenen in de omstandigheden van Artikel 9.

Om de annulering van de Bestelling te vragen, moet de Klant verbinding maken met zijn privé-ruimte, de bestelling selecteren die hij wenst te annuleren en om een klacht te openen bij onze klantendienst via een ticket.

Zodra de Verkoper kennis heeft genomen van de annulering, wordt de Klant terugbetaald binnen een termijn van maximaal tien (10) werkdagen te tellen vanaf de e-mail met de bevestiging vanwege de Verkoper, via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de Klant heeft gebruikt bij de Bestelling.

6. FINANCIËLE VOORWAARDEN

De betaling is onmiddellijk opeisbaar bij de Bestelling die uitsluitend door de Verkoper zal worden behandeld bij ontvangst van de volledige betaling van de Klant. De Verkoper heeft het recht de Bestelling te weigeren bij ontstentenis van betaling door de Klant na een termijn van vierentwintig (24) uur te tellen vanaf de bevestiging van de Bestelling.

De Klant kan zijn bestelling betalen met de volgende betaalmiddelen:

 • bankkaart;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius ; of
 • SEPA-overschrijving (met de mogelijkheid van een doorlopende opdracht voor de professionals).

De Klant aanvaardt de gevolgen van iedere fout bij de registratie van de betaalprocedure en iedere anomalie of storing van de betaalmiddelen.

In geval van een vertraagde betaling zal ieder onbetaald bedrag voor iedere professional op de vervaldag, de vertragingsinteresten, van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire vergoeding van 40 euro wegens invorderingskosten. De vertragingsinteresten zullen in dat geval worden berekend tegen het percentage van de ECB vermeerderd met 10 punten en dit, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Bij iedere betaling via gelijk welk betaalmiddel zal de Klant een e-mail ter bevestiging krijgen.

6.1 Betaling met een bankkaart

De Verkoper aanvaardt alleen betalingen met bankkaarten Visa, Mastercard of Maestro.

De beveiligde online betaling met een bankkaart gebeurt door een dienstverlener voor betalingen.

Alle fasen van betalingen met bankkaarten zijn onderhevig aan het betaalsysteem HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT, die volledig gecodeerd en beschermd zijn. Het protocol is SSL, gekoppeld aan de elektroniche betaling (3D secure protocol).

Dit betekent dat de informatie betreffende de bestelling en het nummer van de bankkaart niet ongecodeerd op het internet circuleert. Het nummer van de bankkaart wordt niet op enig papier, een factuur, betaalbewijs of andere listing gedrukt.

De Verkoper kent de kaartnummers niet. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT bewaren geen kaartnummers nadat ze de verrichting van de betaling aan de bank van de handelaar hebben doorgegeven. Zo heeft geen enkele persoon toegang, noch via een computersysteem, noch via een gedrukt formulier, tot de gegevens van de bankkaarten van de kopers. Het risico dat het nummer van een bankkaart bij een aankoop op de websites van de Verkoper, voorzien van HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT wordt gehackt, is zo goed als nul.

De professionals kunnen ook het systeem van het automatische incasso GoCardless (gocardless.com) gebruiken dat gekozen is door de Verkoper. Dit systeem is volledig gecodeerd.

De klant erkent en aanvaard zonder voorbehoud dat de aansprakelijkheid van de verkoper niet kan worden ingeroepen op basis van een tekortkoming in de hierboven beoogde betaalsystemen die onder de exclusieve aansprakelijkheid vallen van hun dienstverlener.

Bij de betaling pr bankkaart, wort de transactie onmiddellijk gedebiteerd zodra de betaling door de Klant is uitgevoerd. Het gegeven engagement om te betalen per kaart is onherroepelijk. Door zijn bankgegevens bij de Verkoop mee te delen, autoriseert de Klant om zijn kaart de debiteren voor het bedrag dat overeenstemt met de aangeduide prijs. De klant bevestigt dat hij wel degelijk de wettelijke houder is van de te debiteren bankkaart en dat hij wettelijk het recht heeft om hiervan gebruik te maken. In geval van een vergissing, of bij de onmogelijkheid om de kaart te debiteren, wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd.

De activiteiten in verband met het contract voor verkoop op afstand worden beheerd door AD TYRES INTERNATIONAL EU , gevestigd op Level 3 Suite Nr2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - registratienummer van de onderneming 1277.

6.2 Betaling per paypal

De klant die een beroep doet op een betaling via Paypal (www.paypal.com) moet over een account beschikken, of moet er één aanmaken bij deze dienstverlener (www.paypal.com/signup/accountCreate).

De via Paypal uitgevoerde transacties zijn beveiligd door het protocol 3D-Secure. De verkoper heeft op geen enkel moment toegang tot de bankgegevens van de klant.

De klant erkent en aanvaard zonder voorbehoud dat de aansprakelijkheid van de verkoper niet kan worden ingeroepen op basis van een tekortkoming in het betaalsysteem van Paypal dat onder de exclusieve aansprakelijkheid valt van onderneming PAYPAL;

6.3 Betaling met een bankoverschrijving

De klant kan zijn betaling uitvoeren via een SEPA-overschrijving op rekening van de verkoper

Opdat deze overschrijving in rekening zou worden genomen door de Verkoper, is het noodzakelijk dat de Klant het nummer van zijn Bestelling vermeldt als referentie van de overschrijving of in het daartoe voorziene veld. Het nummer van de bestelling en de bankgegevens worden voor de Klant vermeld op de pagina die speciaal bedoeld is voor SEPA-overschrijvingen.

De bestelling zal pas worden behandeld na ontvangst van de overschrijving en na de bevestiging. Bijgevolg kan de aangeduide verzenddatum variëren afhankelijk van de ontvangstdatum van uw betaling.

In het geval van een betaling per bankoverschirjving, mogen de kosten die worden toegepast door uw bank niet in mindering worden gebracht van het te betalen bedrg.

6.4 Betaling met een bankkaart in 4 keer

De 4-staps betalingsoptie is alleen beschikbaar onder de onderstaande voorwaarden (volledige wilen zijn uitgesloten).

Totale prijs van uw bestelling Administratiekosten
0.00 € - 199.99 € 6.90%

Buitenlandse kaarten, debetkaarten, kaarten met een systematische toelating (Electron, Maestro, Cirrus...) en e-cards worden niet aanvaard.

De betaling van uw maandelijkse delgingen gebeurt met een bankkaart of met een doorlopende opdracht.

De 4 vervaldagen zijn als volgt:

 • Vervaldag 1 : de dag van uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 2 : 30 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 3 : 60 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.
 • Vervaldag 4 : 90 dagen na uw bestelling, 1/4 van het bestellingsbedrag, inclusief administratiekosten.

Als uw betaling wordt verworpen , geven wij u 7 dagen om uw situatie te regelen zonder vertragingsinteresten, terwijl u het recht behoud van om uw "betalingsfaciliteiten" te genieten. Na deze termijn verliest u het recht om van "betalingsfaciliteiten" te genieten en worden de bedragen meteen opeisbaar. De vertragingsinteresten zullen in dat geval worden berekend tegen het percentage van de ECB vermeerderd met 10 punten en dit, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7. CLAUSULE BETREFFENDE HET VOORBEHOUD VAN HET EIGENDOMSRECHT

De Producten van de Bestelling blijven het volle en exclusieve eigendom van de Verkoper tot deze laatste de volledige betaling van de Prijs door de Klant heeft ontvangen.

De risico's betreffende de Producten van de Bestelling worden evenwel overgedragen aan de Klant of zijn aangestelden (en met het name het eventuele Montagestation aangeduid door de Klant) of zijn vertegenwoordiger, zodra ze ter beschikking worden gesteld en dit, ongeacht het eigendomsvoorbehoud. De beschikbaarstelling komt overeen met de Leveringsdatum.

8. LEVERING

De Levering van de Bestelling gebeurt naar keuze van de Klant zaols wordt meegedeeld bij de bestelling, door aflevering van de Bestelling op een adres meegedeeld door de Klant of op het adres van een van de Bandenstations vermeld op de Site en dat de Klant eventueel heeft aangeduid.

8.1 Leveringskosten

De leveringskosten worden niet aangerekend aan de Klant bij een aankoop van twee (2) identieke producten. In geval van aankoop per eenheid (autobanden, velgen), zijn de leveringskosten ten laste van de Klant, behalve voor motorbanden, waaroor de portkosten niet worden aangerekend vanaf de eerste aangekochte banden.

8.2 Leveringstermijn

Er wordt ter indicatie aan de Klant meegedeeld dat de levering gemiddeld plaatsvindt tussen twee (2) en acht (8) werkdagen te tellen vanaf de ontvangst van de volledige betaling van de Prijs van de Bestelling. Bij selectie van meerdere producten binnen eenzelfde Bestelling, is het mogelijk dat deze niet dezelfde dag kunnen worden geleverd zonder dat dit aanleiding kan geven voor enige klacht vanwege de Klant.

De Klant erkent en aanvaardt zonder voorbehoud de hierboven vermelde termijnen en degene die eventueel vermeld staan op de site en deze vormen in geen geval een verbintenis van de Verkoper ten aanzien van de Klant.

Niettegenstaande wat voorafgaat, zal de Verkoper de Bestelling zonder ongerechtvaardigde vertraging leveren en uiterlijk dertig (30) dagen na de betaling van de Bestelling. Na deze termijn kan de Consument het Contract opzeggen met een aangetekend schrijven met ontvangstbericht of door een schrijven via een duurzame drager, als de Verkoper, na een aanmaning volgens dezelfde voorwaarden om de levering uit te voeren binnen een redelijke bijkomende termijn, niet binnen deze termijn heeft geleverd. Het Contract wordt dan opgezegd bij ontvangst door de Verkoper van de brief of het schrijven waarin hem de opzegging wordt meegdeeld, tenzij de Verkoper de levering inmiddels heeft uitgevoerd.

De Consument kan het Contract evenwel onmiddellijk opzeggen als de Verkoper weigert om de Bestelling te leveren of als hij zijn verplichting om de Bestelling te leveren niet nakomt op de hierboven beoogde vervaldatum en deze datum voor de Consument een essentiële voorwaarde van het Contract vormt. Deze essentiële voorwaarde resulteert uit de omstandigheden die de totstandkoming van het Contract of een spoedbestelling van de Consument voor de totstandkoming van het Contract vergezellen.

Als het Contract door de Consument wordt ontbonden in de hierboven vermelde osmtandigheden, zal de Verkoper aan de Consument de totaliteit van de al betaalde bedragen terugbetalen en dit uiterlijk binnen de veertien (14) dagen volgend op de datum waarop het Contract werd opgezegd. Het door de Consument aan de Verkoper betaalde bedrag moet van rechtswege door de Verkoper worden terugbetaald, vermeerderd met tien proecent (10%) als de terugbetaling later gebeurt dan dertig (30) dagen na deze termijn, met twintig procent (20%) tot zestig (60) dagen en vijftig procent (50%) later.

8.3 Moeilijkheden betreffende de geleverde Producten.

In overeenstemming met Artikel 7 hierboven, worden de risico's van verlies en beschadiging van de productenn die het voorwerp vormen van de Bestelling aan de klant doorgegeven op het moment dat deze, één van zijn personeelsleden, of vertegenwoordigers, of het door hem aangeduide Montagestation de goederen in bezit neemt bij de ondertekening van de Leveringsbon.

De Klant, zijn werknemer of vertegenwoordigeer moet de conformiteit van de toestand van de goederen bij de levering controleren, ongeacht of de levering plaatsvindt bij hem thuis of in een Montagestation. De Klant moet er persoonlijk voor zorgen dat hij zijn personeelsleden of vertegenwoordigers informeert en instructies geeft betreffende de controle van de conformiteit van de Producten

De Klant, zijn personeelslid of vertegenwoordiger moet alle voorbehoudsbepalingen betreffende de Producten aan de Transporteur melden bij de levering. Deze voorbehoudsbepalingen moeten verplicht uitdrukkelijk en nauwkeurig worden vermeld op de Leveringsbon om effectief te zijn tussen de Partijen.

Als de Producten die het voorwerp vormen van de Bestelling niet conform zijn, of als de ontvangen collo in slechte staat verkeert, mag de Klant de levering weigeren. Hij moet de Verkoper vervolgens zonder verwijl informeren door contact op te nemen met de klantendienst via het ticketsysteem.

De klant erkent en aanvaardt dat de Verkoper geen enkel Product zal terugnemen dat werd gemonteerd of dat heeft gereden.

In geval van betwisting, zal een geschil worden geopend bij de Transporteur van de Producten die het voorwerp uitmaken van de Bestelling. Een attestering van non-ontvangst op eer gedateerd en ondertekend zal aan de Klant worden gevraagd om het geschil te openen. In het geval dat de levering plaats heeft in een Montagestation, Montagestation.

De termijn voor het oplossen van geschillen is minimaal tien (10) werkdagen en kan tot vier (4) weken vanaf de opening van het geschil duren. Deze termijnen worden ter indicatie gegeven door de Verkoper op basis van zijn ervaring en zullen op geen enkele manier bidend zijn. Hoe dan ook, deze termijnen zijn bindend voor de transportbedrijven en de verkoper kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4 Leveringsbon

De Transporteur bezorgt aan de Klant of aan het Montagestation afhankelijk van het geval een Leoveringsbon tegen ondertekening.

De klant erkent en aanvaardt dat zijn handtekening, die van zijn personeelslid of zijn vertegenwoordiger op een dergelijke Leveringsbon het onweerlegbare bewijs vormt voor de Leveringsdatum van de volledige bestelling, of in geval van een gescheiden levering van de Producten van eenzelfde Bestelling, van de betreffende Producten waarop deze levering betrekking heeft.

Bij ontstentenis van een uitdrukkelijk voorbehoud op de Leveringsbon, attesteert de handtekening op de genoemde Leveringsbon van de goede conformiteit van de Bestelling en de perfecte staat van de Producten die deel uitmaken van de Bestelling.

Het is hoe dan ook aan de klant om contact op te nemen met het aangeduide Montagestation dat door hem, gelijk welk personeeelslid of een vertegenwoordiger werd aangeduid in geval van nalatigheid van deze laatste bij de ondertekening van de Bestelbon.

8.5 Specifieke bepalingen betreffende de levering aan het adres dat door de Klant werd opgegeven.

De Verkoper verbindt zich ertoe om de Bestelling af te leveren op het leveringsadres dat door de Klant werd vermeld bij de Bestelling. In dit opzicht verbindt de Klant zich ertoe om aan de Verkoper een bestaand, volledig en juist leveringsadres op te geven van een plaats waar de Bestelling kan worden afgeleverd en geautoriseerd. De Klant garandeert aan de Verkoper zijn aanwezigheid op deze plaats, of die van een behoorlijk gemachtigd personeelslid of vertegenwoordiger om de Bestelling in ontvangst te nemen. Bij ontstentenis, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor een vertraging bij de levering. In geval van een retour wegens het ontbreken van een adres, zullen de retourkosten van vijftien (25) euro per collo uitsluitend ten laste zijn van de Klant.

Als de Klant bij de levering afwezig is, moet hij contact opnemen met de Transporteur die belast is met zijn colli om een nieuwe leveringsdatum overeen te komen, of een ophaling in het dichtstbijzijnde depot. Bij ontstentenis zullen de colli worden teruggestuurd naar de opslagplaats van de Verkoper binnen een termijn van tien (10) werkdagen. De retourkosten van vijfentwintig (25) euro per collo zullen uitsluitend ten laste zijn van de Klant en zullen in mindering worden gebracht bij de terugbetaling van de Bestelling.

8.6 Specifieke bepalingen over de levering in een Montagestation

In het geval dat de Klant ervoor kiest om zijn Bestelling te laten afleveren in een Montagestation, verbindt de Klant zich ertoe om, behoudens Overmacht, de Bestelling op te halen binnen de dertig (30) kalenderdagen te tellen vanaf de mededeling dat de Bestelling in het Montagestation beschikbaar is.

Bij ontstentenis heeft de Verkoper het recht om:

 1. de Verkoop te annuleren ten nadele van de Klant, wat de Verkoper het recht zal geven om de al betaalde bedragen volledig te behouden; en
 2. om de opslagkosten van de Bestelling te facturen ten belope van vijf euro (5,00 €), inclusief btw, per dag van vertraging, te tellen vanaf de datum waarop de Bestelling door het Montagestation werd ontvangen.

Als de Klant ervoor kiest om zijn Bestelling te laten leveren in een Montagestation, verbindt de Klant zich ertoe om zijn banden in het genoemde Montagestation ook te laten monteren. De montagetarieven worden bepaald naar goeddunken van het Montagestation, zonder enige tussenkomst van de Verkoper. De klant verbindt zich ertoe deze na te leven.

In het geval dat de Klant zou weigeren om de Producten te laten monteren in het Montagestation waar de levering heeft plaatsgevonden, zal het Montagestation het recht hebben om van de Klant een redelijke vergoeding te vragen als tegenprestatie voor de ontvangst en de opslag van de Producten.

Als de Klant beslist om zijn Producten in een Montagestation te laten monteren, kan de Verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de ontvangst, opslag, demontage, montage en uitlijning die gebeuren onder de volledige en exclusieve aansprakelijkheid van het Montagestation.

De informatie betreffende de Montagestations, zoals de openingsuren, de tarieven voor de prestaties, de maximale diameter voor de montage enz. komt van de Montagestations zelf. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als de toegepaste tarieven of uurregelingen verschillen van de informatie vermeld op de Site. De Klant is verplicht om vooraf informatie te vragen aan het Montagestation over de tarieven en de beschikbaarheden van het Montagestation.

8.7 Weigering van levering bij ontstentenis van een effectieve annulering van de Bestelling

Bij ontstentenis van een effectieve annulering van de Bestelling in de omstandigheden van Artikel 5.5, heeft de Klant de mogelijkheid om de levering van de colli te weigeren, hetzij op het adres dat hij had vermeld, of door bemiddeling van het Montagestation dat hiervan vooraf op de hoogte was gebracht.

In deze veronderstelling zal de Bestelling worden teruggestuurd naar de opslagplaats van de Verkoper of de Leverancier en zal de Klant de terugbetaling ontvangen, verminderd met de retourkosten van vijfentwintig (25) euro per collo.

In geval van aanvaarding van de levering, beschikt de Consument over een recht van terugtrekking in de omstandigheden van Artikel 9 hieronder.

9. RECHT VAN TERUGTREKKING

De Consument beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen (hierna «Termijn van terugtrekking» genoemd) om zijn recht van terugtrekking uit te oefenen zonder zijn beslissing te motiveren en hoeft hij geen andere kosten te dragen dan degene voorzien in dit artikel.

De termijn van terugtrekking start te tellen vanaf de ontvangst van de Bestelling door de Consument, d.w.z. de Leveringsdatum zoals vermeld op de Bestelbon. De Termijn van terugtrekking begint te lopen vanaf het eerste uuur op de eerste dag volgend op de Leveringsdatum en eindigt bij het verstrijken van het laatste uur op de laatste dag van de Termijn van terugtrekking. Als de Termijn van terugtrekking verstrijkt op een zaterdag, een zondag, een feestdag of een rustdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Om zijn Recht van terugtrekking uit te oefenen, moet de Consument zijn beslissing aan de Verkoper meedelen door vóór het verstrijken van de Termijn van terugtrekking het formulier dat hier beschikbaar is, behoorlijk ingevuld en met de eenduidige vermelding dat hij zich wenst terug te trekken per e-mail terug te sturen naar de Verkoper. (https://www.grip500.nl/contact/)

De bewijslast voor de uitoefening van het recht van terugtrekking berust bij de Consument die wordt uitgenodigd om alle nodige maatregelen te nemen om de efficiëntie en de bewaring van dit bewijs te beheren.

Na de uitoefening van zijn recht van terugtrekking in de hierboven vermelde omstandigheden, is de Consument verplicht om de Bestelling of de Producten die bij de terugtrekking betrokken is/zijn terug te geven en dit uiterlijk binnen de veertien (14) kalenderdagen volgend op de mededeling van zijn beslissing om zich terug te trekken.

Deze teruggave kan, naar keuze van de Consument, gebeuren door zijn eigen middelen of door bemiddeling van de Verkoper die voor de terugname zorgt.

In de eerste veronderstelling van de terugtrekking via de middelen van de Consument, moet deze laatste de Verkoper vooraf informeren over deze modaliteit om het adres te verkrijgen van het depot naar waar de Producten moeten worden verstuurd. Deze teruggave gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Consument. Bijgevolg kan de Verkoper geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige beschadiging van de Producten bij de teruggave.

De Verkoper zal de Consument de volledige prijs terugbetalen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te tellen vanaf de effectieve teruggave van de Bestelling, of van de Producten die het voorwerp uitmaken van de terugtrekking, of van het bewijs van de verzending van deze Producten, naargelang de datum die zich het eerst voordoet van beide.

In de tweede veronderstelling van de teruggave door bemiddeling van de Verkoper, zal de Verkoper aan de Consument de Prijs terugbetalen, verminderd met de retourkosten op basis van vijfentwintig (25) euro per artikel, binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen te tellen vanaf de effectieve teruggave van de Bestelling, of van de Producten die het voorwerp uitmaken van de terugtrekking.

In alle hypothesen moeten de Producten van de Bestelling worden teruggegeven in hun oorspronkelijke verpakkingen, zonder dat ze werden gemonteerd, gebruikt of beschadigd. Bij ontstentenis zal geen terugbetaling worden verricht door de Verkoper aan de Consument en zullen de hierboven vermelde retourkosten eventueel aan de Consument worden aangerekend.

De Verkoper zal de terugbetaling verrichten via hetzelfde middel als datgene dat de Consument heeft gebruikt voor de aanvankelijke transactie, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Consument om een ander betaalmiddel te gebruiken en in de mate dat de terugbetaling voor de Consument geen kosten veroorzaakt. Bij betaling met een bankoverschrijving, zullen de bankgegevens van de consument worden gevraagd.

10. GARANTIES

10.1 Voorafgaande beperkingen

De Klant moet zich ervan vergewissen dat de Producten die hij bestelt conform de voorschriften van de constructeur van zijn wagen zijn.

De Klant is ook verplicht de voorschriften en aanbevelingen van de constructeur na te leven betreffende de zekerheid en de betrouwbaarheid van de wagen, met name de afmeting van de banden en velgen, de spanning en de bandendruk, alsook de montage- en opslagomstandigheden van de banden.

Geen van de in dit artikel vermelde garanties houdt rekening met gebreken die te wijten zijn aan een verkeerde montage, noch met de normale slijtage van de Producten, noch met de gevolgen die te wijten zijn aan een non-conform gebruik van de Producten, noch met de verslechtering van de Producten door nalatigheid van de Klant of één van zijn personeelsleden.

Er wordt geen enkele garantie verleend door de Verkoper voor enige gebreken van de Producten die rechtstreeks worden veroorzaakt door de predtatie van een door de Klant gekozen Montagestation.

De garanties die worden geboden in het kader van dit Artikel 10 gelden voor een duur van twee (2) jaar te tellen vanaf de Leveringsdatum van het of de Product(en).

10.2 Voorafgaande expertise

De Klant heeft de mogelijkheid een expertise te vragen voor ieder Product dat hij gebrekkig acht.

Het Product zal verplicht worden teruggestuurd naar de fabrikant om de expertise uit te voeren. Deze retour zal ten laste worden genomen door de Verkoper.

De expertisetermijn bedraagt minimaal drie (3) maanden. De Verkoper zal niet overgaan tot enige vervanging van het of de Product(en) of de terugbetaling van de Prijs voordat deze expertise is opgelost.

Zodra de expertise beëindigd is, zal de Klant een expertiserapport ontvangen waarin hij wordt ingelicht over het resultaat ervan. De Verkoper zal geen enkele betwisting van deze expertise in aanmerking nemen.

Als de expertise uitwijst dat er een defect is in de productie, zal de Klant worden terugbetaald.

In het tegenovergestelde geval zullen de expertisekosten van vijfendertig (35) euro per product ten laste zijn van de Klant zal/zullen het of de product(en) ofwel worden teruggestuurd naar de Klant, of vernietigd.

10.3 Conformiteitsgarantie

De Verkoper verbindt zich ertoe om een of meerdere Producten te leveren overeenkomstig de Bestelling en is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die aanwezig zijn l Deze conformiteitsgarantie wordt slechts aan één Consument toegekend.

Het product is conform:

 • Als het geschikt is voor het doel dat gewoonlijk wordt verwacht van een gelijksoortig goed en, desgevallend,
  • als het overeenstemt met de beschrijving die door de Verkoper wordt gegeven en over de kwaliteiten beschikt die door de Verkoper werden voorgesteld aan de Klant in de vorm van een staal of model;
  • als het over de kwaliteiten beschikt die een consument legitiem mag verwachten, rekening houdend met de publieke verklaringen gedaan door de Verkoper, de producent of door zijn vertegenwoordiger, onder meer in de reclame of de etikettering;
 • of als het de kenmerken vertoont die werden bepaald in onderling akkoordtussen de Partijen of geschikt is voor alle gebruik waarnaar de Consument specifiek op zoek is en dat ter kennis werd gebracht van de Verkoper en deze laatste dat heeft aanvaard.

De Verkoper is niet gebonden door de publieke verklaringen van de producent van de Producten of zijn vertegenwoordiger als vaststaat dat hij deze niet kende en deze legitiem niet kon kennen.

Voor alle conformiteitsgebreken die aan het licht komen binnen een termijn van vierentwintig (24) maanden vanaf de levering van het wordt, zonder bewijs van het tegenovergestelde, verondersteld dat ze al aanwezig waren op het moment van de levering. Voor de eventuele verkochte tweedehandsproducten, bedraagt deze termijn zes (6) maanden. De Verkoper kan deze veronderstelling aanvechten, als deze niet compatibel is met de aard van het Product of het ingeroepen conformiteitsgebrek.

De Consument zal het recht hebben de conformiteit te vorderen van het Product van de Bestelling. Hij kan de conformiteit evenwel niet betwisten als het gaat om een gebrek dat hem bekend was of waarvan hij niet onwetend kon zijn op het moment dat hij het kocht. Hetzelfde geldt wanneer de tekortkoming in de materialen zit die hij zelf heeft aangeleverd.

In geval het product niet conform is, zal de Consument de keuze hebben tussen een reparatie of een vervanging van het Product.

De Verkoper kan evenwel niet te werk gaan volgens de keuze van de Consument als deze keuze een duidelijk onevenredige kost vormt ten aanzien van de andere modaliteit, rekening houdend met de waarden van het Product of het belang van de tekortkoming. Hij moet dan te werk gaan, behalve wanneer dat onmogelijk is, volgens de modaliteit die niet door de Consument werd gekozen.

Als de reparatie en de vervanging van het Product onmogelijk blijken, kan de Consument het Product teruggeven en de Prijs laten terugbetalen, of hij kan het Product behouden en een deel van de Prijs laten terugbetalen.

Hij beschikt over dezelfde mogelijkheid:

 • als de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing niet kan worden toegepast binnen een termijn van een (1) maand na de klacht van de Consument;
 • of als deze oplossing niet mogelijk is zonder groot ongemak voor deze laatste, rekening houdend met de aard van het Product en het beoogde gebruik.

De verkoop kan evenwel niet worden ontbonden als het om een minimale tekortkoming gaat.

De toepassing van deze oplossingen is kosteloos voor de Consument.

10.4 Garantie tegen gebreken van de verkochte Producten

De Verkoper zal verplicht zijn garantie te geven a rato van de verborgen gebreken van elk Product dat ongeschikt is voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of dat dergelijk gebruik dusdanig beperkt dat de Klant het niet zou hebben verkocht, of het tegen een lagere prijs zou hebben gekocht als hij het had geweten.

De Verkoper zal echter niet aansprakelijk zijn voor zichtbare gebreken en waarvan de Klant zichzelf heeft kunnen overtuigen.

Ten aanzien van de Consumenten en de Non-porfessionals, zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor verborgen gekregen, ook wanneer hij deze zelf niet kende. De Verkoper sluit evenwel uitdrukkelijk de garantie van verborgen gebreken uit die niet gekend zijn door de Verkoper ten aanzien van de Professionals.

In alle gevallen waarin deze garantie moet worden toegepast, zal de Klant de keuze hebben om het goed terug te sturen en zich de Prijs te laten teruggeven, of om het Product te b

Als blijkt dat de Verkoper de gebreken van het Product kende, zal hij verplicht zijn om, naast de teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen, alle schadevergoeding en interesten aan de Klant terug te betalen. Als de Verkoper de gebreken van het Product niet kende, zal hij alleen verplicht zijn tot terugbetaling van de prijs en zal hij aan de Klant de kosten betalen die door de Verkoop werden veroorzaakt.

Als het Product dat gebreken had a peri als gevolg van zijn slechte kwaliteit zal het verlies ten laste zijn van de Verkoper die aansprakelijk is tegenover de Klant voor de teruggave van de prijs en andere hierboven vermelde vergoedingen. Ieder verlies dat ontstaat door toedoen en voor rekening van de Klant.

10.5 Commerciële garantie

De Verkoper biedt geen andere garantie dan diegene vermeld in de Artikelen 10.3 en 10.4 hierboven.

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

In alle Contracten gesloten tussen de Verkoper en een Professional, zal de Verkoper de geldelijk gevolgen dragen van directe en voorzienbare schade veroorzaakt voor de Professional door een fout die te wijten is aan de Verkoper, volgens de voorwaarde en met de beperkingen zoals hierna bepaald.

De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de geldelijke gevolgen voortvloeiend uit een onrechtstreekse of niet te voorziene schade, of, zonder dat deze lijst beperkend is, voor enige commerciële winstderving, verlies van omzet of winst, verlies van clientèle, verlies van kansen, kost voor het verkrijgen van een product etc.

Er wordt uitdrukkelijk vermeld dat de aansprakelijkheid van de Verkoper ten aanzien van een Professional niet hoger kan zijn dan het totale bedrag van de effectief door de Professional betaalde sommen voor de betreffende Verkoop.

De Professional kan de aansprakelijkheid van de Verkoper alleen inroepen vanwege een gebrek in het kader van het Contract gedurende een termijn van een (1) jaar te tellen vanaf het betreffende gebrek.

De beperkingen en uitsluitingen van welbepaalde aansprakelijkheden in dit artikel worden bepaald door het evenwicht zoals overeengekomen tussen de partijen en die samen de omvang vormen van de verplichtingen van de Verkoper in het kader van het Contract en de financiële voorwaarden.

12. OVERMACHT

De verplichtingen van de Verkoper zullen automatisch worden opgeheven in de veronderstelling van gebeurtenissen buiten zijn wil en die de normale uitoefening van het Contract verhinderen, zoals: aardbevingen, branden, onweders, overstromingen, blokkering van de transportmiddelen ongeacht de reden, totale of gedeeltelijke stakingen, een substantiële wijziging van de wetgeving of reglementering die van toepassing is op, of een invloed heeft op de levering van de Bestelling, of de gehele of gedeeltelijke vernieling van het/de Product(en) van de Bestelling om redenen die totaal vreemd zijn aan enige fout van de Verkoper (hierna « Geval van overmacht genoemd»).

De Partijen komen overeen dat de aansprakelijkheid van de Verkoper in geen geval kan worden ingeroepen in geval van een tekortkoming in zijn verplichtingen veroorzaakt door een Geval van overmacht en in dat geval zal geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.

In geval van Overmacht zal dit geen invloed hebben op de totaliteit van de Bestelling en zal de levering worden uitgesteld tot een datum waarop het Geval van Overmacht zich niet meer voordoet. Als het Geval van Overmacht langer duurt dan twee (2) maanden, zal ieder van de Partijen het recht hebben het Contract op te zeggen met een aangetekend schrijven met ontvangstbericht.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle content die onderhevig is aan het intellectuele eigendomsrecht en met name:

 • de onderscheidende tekenen die beschermd zijn door een merknaam:
 • de originele vormen (zoals afbeeldingen, video's, teksten, enz.) beschermd door het eigendomsrecht; alsook de
 • basisgegevens waaronder de oprichting, de controle of de presentatie vormt een financiële, materiële of menselijk substantiële investering;

is en blijft de exclusieve eigendom van de Verkoper of zijn partners.

Bijgevolg wordt ieder non-geautoriseerde gebruik van dit intellectuele eigendom door derden als een overtreding beschouwd en zal daarom gerechtelijk worden vervolgd.

14. PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens verzameld door de Verkoper over de Klant in het kader van de Verkoop zullen automatisch worden verwerkt, waarvoor de Verkoper als enige de middelen en het doel zal bepalen en in dit opzicht aansprakelijk is voor de verwerking in de zin van artikel 3.4. van de Andorrese wet 15/2003 van 18 december 2003 Gekwalificeerde bescherming van persoonsgegevens (hierna de "AVG" (algemene verordening gegevensbescherming).

De klant wordt verzocht het Vertrouwelijkscharter en de pagina Cookies op de Site te raadplegen om kennis te nemen van de omstandigheden waarin de persoonsgegevens door de Verkoper woren verwerkt en bewaard.

15. CONTRACTUELE DOCUMENTEN

Het Contract bestaat uit de volgende contractuele documenten:

 1. deze Algemene verkoopvoorwaarden;
 2. de bestelbon;
 3. de Leveringsbon;
 4. de Verkoopfactuur.

In geval van tegenstrijdigheid of divergentie van deze documenten, zal de bepaling van het document eeet de hoogste rang primeren (bijv. verkoopfactuur heeft een hogere rang dan de Leveringsbon; de Leveringsbon primeert op de Bestelbon; de Bestelbon primeert op de AV).

Geen enkele vermelding aangebracht door de Klant, zijn personeelslid of vertegenwoordiger, op de Bestelbon, behalve zijn handtekening, zal als contractueel worden beschouwd als de Verkoper deze niet heeft aanvaard.

Alle hierboven beoogde documenten vormen de volledige verbintenissen die tussen de Partijen bestaan. Deze contractuele documenten vervangen en annuleren alle eerder gemaakte mondelinge of schriftelijke akkoorden betreffende de Verkoop.

16. TITELS

De titels gebruikt in de AV zijn uitsluitend bedoeld voor de goede leesgaarheid en zijn niet bedoeld om bij te dragen tot de zin of de structuur van de bepalingen van de AV of om deze te beïnvloeden.

In geval van problemen bij de interpretatie van enige titel van de clausules en de clausules, en de clausules, moeten de titels als onbestaand worden beschouwd.

17. GELDIGHEID

Als een of meerdere bepalingen van de AV ongeldig, ongeschreven of niet tegenwerpbaar zou(den) worden verklaard in toepssing van een weg, reglementering of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zal/zullen deze bepaling(en) worden beschouwd alsof ze uit de AV kunnen worden verwijderd. De overige AV zullen als geldig worden beschouwd en blijven geldig, tenzij een van de partijen aantoont dat de geannuleerde bepaling(en) een essentieel en bepalend karakter hebben zonder dewelke het contract niet tot stand zou zijn gekomen.

18. TOLERANTIES

Het feit dat één van de Partijen zich niet beroept op een tekortkoming van de andere Partij ten aanzien van een van haar verplichtingen die voortvloeien uit het Contract mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van de vervulling van de betreffende verplichting in afwezigheid van verjaring.

19. TOEPASSELIJKE WET

De contractuele verhouding tussen de Verkoper en de in de Europese Unie gevestigde Consument-afnemer wordt geregeld door de wet van de lidstaat waar laatstgenoemde is gevestigd, voor wat betreft zijn bescherming uit hoofde van het consumentenrecht van die lidstaat.

Aangezien de gegevens met betrekking tot de Bestelling elektronisch worden verwerkt door de Maltese vestiging van de Verkoper, is de Maltese wet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Op alle andere aangelegenheden die niet onder de twee bovenstaande bepalingen vallen, is subsidiair het Andorrese recht van toepassing.

20. BEMIDDELING

In toepassing van artikel 14.1 van de Verordening (EG) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013, wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om een beroep te doen op het platform voor het beslechten van Geschillen online (ODR - Online Dispute Resolution) dat door de Europese Commissie ter geschikking wordt gesteld en toegankelijk is op het volgende adres: Online geschillenbeslechting