Privacybeleid

 1. Algemene beginselen
 2. Wat is de definitie van de termen die met een hoofdletter geschreven zijn?
 3. Waarom een Charter?
 4. Voor welke wettelijke redenen worden uw gegevens verzameld en gebruikt door GRIP500 ?
 5. Wat zijn de Verzamelde gegevens?
 6. Hoe worden uw gegevens gebruikt?
 7. Hoe lang worden uw Gegevens bewaard?
 8. Met wie worden uw Gegevens gedeeld?
 9. Zullen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie?
 10. Hoe worden uw gegevens beschermd?
 11. Wat zijn uw rechten?
 12. Hoe verzamelt GRIP500 de Gegevens betreffende minderjarigen?
 13. En wat gebeurt er met cookies en andere gelijksoortige opvolgingstechnologieën?
 14. Enkele bijkomende elementen op de sociale netwerken
 15. Wat zijn de gevolgen van de activering van een externe link?
 16. Hoe wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen van het Charter?
 17. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

1. Algemene beginselen

Het bedrijf GRIP500 SLU, vennootschap naar Andorrees recht in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 3.000 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Andorra onder nummer 17485, met maatschappelijke zetel te Carrer Prat de la Creu 59, ANDORRA LA VELLA (Vorstendom Andorra), e-mail: cm(a)grip500.com, (hierna 'GRIP500' genoemd) oefent een e-commerce-activiteit uit en biedt de verkoop van banden en aanverwante producten aan via de website https://www.grip500.nl/ (hierna de 'Website' genoemd).

In het kader van deze activiteit kan GRIP500 online of telefonisch gegevens verzamelen waarmee direct of indirect klanten, gebruikers van de Site of derden (hierna ondubbelzinnig 'Betrokkenen' of 'U' genoemd) kunnen worden geïdentificeerd en deze gegevens verwerken.

Deze gegevens worden verwerkt door het in Malta gevestigde filiaal van AD Tyres, namelijk AD TYRES INTERNATIONAL EU, geregistreerd onder nummer OC 1277, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Deze gegevensverwerkingen worden derhalve geacht te worden uitgevoerd op het grondgebied van de Europese Unie overeenkomstig overweging 22 en artikel 3, lid 1, van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 ('GDPR') en zijn onderworpen aan die wetgeving.

Daarnaast is de Malta Data Protection Act 2018 (Cap 586) ook van toepassing op de Verwerking van Gegevens op grond van artikel 4, lid 2, onder a), van die wet.

AD Tyres hecht er het grootste belang aan dat de Verwerking van dergelijke Gegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder met de Malta Data Protection Act 2018 (Cap 586) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna 'GDPR').

U wordt verzocht dit Privacybeleid (hierna het 'Beleid') zorgvuldig te lezen en kennis te nemen van de inhoud ervan.

2. Wat is de definitie van de termen die met een hoofdletter geschreven zijn?

De woorden of uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen hebben de definitie zoals hieronder bepaald.

GRIP500
verwijst naar de onderneming die wordt geïdentificeerd in de eerste paragraaf van het Artikel 1.
Charter
heeft de definitie beoogd in Artikel 1.
Klantenaccount
verwijst naar een account die iedere klant kan openen vanaf de pagina https://www.grip500.nl/verbinding.
Algemene verkoopvoorwaarden
verwijst naar de algemene verkoopvoorwaarden van GRIP500 die toegankelijk zijn op het adres https://www.grip500.nl/algemene-verkoopvoorwaarden.
Gegeven(s)
verwijst naar alle persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare fysieke persoon, met dien verstande dat een persoon identificeerbaar wordt geacht als hij rechtstreeks of onrechtstreeks kan worden geidentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatie-element zoals een naam, identificeringsnummer, lokalisatiegegevens, een on line identifiatie of aan een of meerdere specifieke elementen eigen aan zijn fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
Bankgegevens
met de definitie beoogd in Artikel 5.
Bestelgegevens
met de definitie beoogd in Artikel 5.
Geolokalisatiegegevens
met de definitie beoogd in Artikel 5.
Navigatiegegevens
met de definitie beoogd in Artikel 5.
Gegevens van Derden
met de definitie beoogd in Artikel 5.
Gegevens van de dienstverleners
met de definitie beoogd in Artikel 5.
Gegevens van Derden
met de definitie beoogd in Artikel 5.
Betreffende perso(o)n(en)
heeft de definitie beoogd in Artikel 1.
Product(en)
verwijst naar de bandproducten of aanverwante producten (velgen, kettingen, enz…) die voor verkoop op de site worden aangeboden oor GRIP500.
AVGB
heeft de definitie beoogd in Artikel 1.
Site
heeft de definitie beoogd in Artikel 1.
Verwerking(en)
verwijst naar iedere bewerking of geheel van bewerkingen al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés en toegepast op de Gegevens, zoals de verzameling, de registratie, de organisatie, de structurering, de bewaring, de aanpassing of de wijziging, de extractie, de raadpleging, het gebruik, de communicatie per transmissie, de verspreiding of gelijk welke andere vorm van beschikbaarstelling, het bijeenbrengen of de onderlinge koppeling, de beperking, de verwijdering of de vernieling.
U
heeft de definitie beoogd in Artikel 1.

3. Waarom een Charter?

Dit Charter wordt te uwer beschikking gesteld bij het verzamelen van uw Gegevens om een volledige transparantie te waarborgen in de Verwerking van uw Gegevens gerealiseerd door GRIP500 of door middel van het leveren van een beknopte informatie, die gemakkelijk toegangelijk is en gemakkelijk te begrijpen en die in duidelijke en eenvouige termen wordt geformuleerd.

In het geval dat enige informatie niet voldoende duidelijk zou zijn, nodigen we u uit om ons te contacteren als het u past, hetzij door een e-mail te versturen naar het adres cm(a)grip.com, of door middel van het contactformulier dat u hier kunt vinden.

Het Charter is van toepassing op uw Verzamelde gegevens en worden door GRIP500 behandeld in het kader van de volgende activiteiten en waarvoor GRIP500 de Verantwoordelijke is voor de Verwerking:

 • Uw gebruik van de site, inclusief het eenvoudige surfen op de site;
 • het aanmaken en gebruik van uw account via de Site;
 • de aankoop van Producten die GRIP5000 op de Site aanbiedt; of
 • alle contact met de klantendienst.

Dit Charter is niet van toepassing op enige andere Gegevensverwerking die plaatsvindt in een andere context dan degene hierboven beschreven.

Het charter is niet van toepassing op enige andere Verwerking van gegevens waarvoor GRIP500 niet de Verantwoordelijke voor de Verwerking is.

4. Voor welke wettelijke redenen worden uw gegevens verzameld en gebruikt door GRIP500 ?

GRIP500 maakt er een erepunt van om uw gegevens alleen te verzamelen op basis van een van de volgende wettelijke rechtvaardigingen:

 • Uw toestemming: het gaat om een duidelijke, positieve actie van uw kant waarbij u uit vrije wil, specifiek, uw geïnformeerd en eenduidig akkoord geeft betreffende de Verwerking van uw Gegevens.
 • De uitvoering van een contract: het gaat om het verzamelen en de Verwerking van Uw gegevens nodig om de uitvoering van het verkoopcontract tussen U en Grip500 of voor precontractuele maatregelen geleverd op uw aanvraag (iedere aanvraag van uw kant voor de bestelling gebeurt met het oog op deze laatste).
 • Een legitiem belang: het gaat om het verzamelen en de Verwerking van uw Gegevens voor legitieme belangen van GRIP500 of een derde (bijv. prospectie, preventie van fraude, enz.), tenzij uw belangen of vrijheden en fundamentele rechten een bescherming van Uw gegevens zouden vereisen (bijv. privéleven of vrijheid van ondernemen);
 • Een wettelijke verplichting: het gaat om het verzamelen en de Verwerking van uw Gegevens opgelegd aan GRIP500 door wettelijke of reglementaire bepalingen of door een gerechtelijke of administratieve intantie (bijv. de verplichtingen opgelegd door het land naar waar u zich wilt begeven).

5. Wat zijn de Verzamelde gegevens?

Gegevens verzameld op uitdrukkelijke vraag van GRIP500

GIP500 vraagt u uitdrukkelijk om toelating voor de verzameling van Uw gegevens op diverse momenten en met name bij :

 • het gebruik van de Site, inclusief het eenvoudige surfen op de Site;
 • het plaatsen van een bestelling op de Site;
 • het aanmaken van een Account op de Site; of
 • alle contact met de klantendienst.

Als u op de site een bestelling plaatst voor rekening van een derde moet u dit charter aanvaarden en moet u garanderen dat u toestemming heeft van de persoon wiens gegevens worden doorgegeven.

Deze verzamelde Gegevens (hierna de « Bestelgegevens» genoemd) bestaan onder meer in:

 • Uw voornaam;
 • Uw familienaam;
 • Uw geboortedatum;
 • Uw postadres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw land;
 • Uw intracommunautair btw-nummer.

Voor wat de betaling betreft, bestaan de Gegevens die door ons uèitdrukkelijk worden gevraagd (hierna de «Bankgegevens ») uit het nummer van uw blauwe kaart, de vervaldatum of de CVC (of cryptogram dat zichtbaar vermeld staat op de achterzijde van de kaart).

Wij gebruiken GoCardless om uw incasso's te behren. U vindt bijkomende informatie over de manier waarop GoCardless uw persoonlijke informatie beheert en over uw rechten inzake de gegevensbescherming, inclusief uw recht van verzet: hier.

Sommige Bestelgegevens (voornaam, familienaam, adres, telefoonnummer, land, e-mailadres) en de Bankgegevens zijn noodzakelijk om het contract met GRIP500 te sluiten. Bijgevolg zal iedere onthouding van uw kant om ons deze Gegevens mee te delen, u beletten om uw bestelling te voltooien.

Automatisch door GRIP500 verzamelde gegevens

GRIP500 wordt ertoe aangezet om, onder meer bij het sufen op de Site, sommige van uw Gegevens automatisch te verzamelen via uw apparaat (computer, tabel, mobiele telefoon, enz.). Deze Gegevens kunnen zelfs in afwezigheid van een bestelling worden verzameld.

Deze Gegevens (hierna de «Technische gegevens ») genoemd bestaan onder meer in:

 • Uw IP-adres (identificatienummer dat aan uw apparaat is toegewezen in het kader van zijn verbinding met het Internet) ;
 • Uw MAC-adres (fysisch identificatienummer dat wordt opgeslagen op uw Netwerkkaart of netwerkinterface);
 • Uw IMEI-nummer (identificatienummer van uw mobiele telefoon);
 • het besturingssysteem van uw apparaat (Microsoft Windows, Max OS X, Android, iOS, enz.);
 • Uw maatschappij voor mobiele telefonie:
 • Uw internet-provider:
 • de browser die u gebruikt (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, enz. of
 • de uurregeling gebruikt door uw apparaat.

De gegevens die automatisch worden verzameld via uw apparaat bestaan eveneens in gegevens over uw surfgedrag (hierna de « Surfgegevens ») zoals:

 • de pagina's die u bezocht hebt;
 • de datum van uw bezoek;
 • de tijd die u hebt doorgebracht op elke bezochte pagina;
 • de links die u hebt geactiveerd;
 • de aanbiedingen die u hebt geraadpleegd;
 • de Producten die u hebt opgezocht;
 • de bestellingen die u hebt geplaatst; of ook
 • uw gewoonten betreffende het gebruik van de producten.

Tot slot kunnen de gegevens die automatisch worden verzameld door uw apparaat nog bestaan in uw geolokalisatiegegevens (hierna de « Geolokalisatiegegevens ») als uw apparaat en/of uw webbrowser is in deze zin geconfigureerd.

Gegevens doorgestuurd door sociale netwerken of andere uitgevers van services van de informatiemaatschappij

GRIP500 kan uw gegevens eventueel ontvangen door een overdracht door een uitgever van een sociaal netwerk (Facebook, Twitter, enz.) of andere uitgevers van de informatiemaatschappij met name wanneer:

 • u surft op de toegewijde ruimte van GRIP500 of op de site op een specifiek sociaal netwerk;
 • uw gebruik van functies op de site die gekoppeld zijn aan een sociaal netwerk of een andere service van de informatiemaatschappij;
 • de creatie van uw klantaccount als u beslist om u in te schrijven via een overdracht van uw gegevens afkomstig van een sociaal netwerk (zoals Facebook) of een dienstverlener van de informatiemaatschappij (zoals Google).

Deze gegevens worden verzameld door GRIP500 via sociale netwerken of andere dienstverleners van de informatiemaatschappij (hierna de « Gegevens van de Dienstverleners ») bestaan met name uit :

 • uw bestelgegevens verzameld door de betreffende dienstverlener (inclusief foto's van u); of
 • Technische gegevens of Surfgegevenns verzameld door de betreffende dienstverlener.

In de veronderstelling dat u het verzamelen van deze gegevens wilt beperken, gelieve dan contact op te nemen met de editor van de betreffende dienst en/of de parameters van vertrouwelijkheid te wijzigen voor uw account die gekoppeld is aan deze dienst.

Gegevens doorgegeven door derden

Het kan zijn dat GRIP500 uw gegevens moet verzamelen via derden met wie GRIP500 een juridische en/of economische relatie onderhoudt, met name:

 • verbonden ondernemingen;
 • handelspartners; of
 • andere onafhankelijke bronnen.

Deze gegevens (hierna de « Gegevens van derden ») bestaan mt name in identifiatiegegevens of gegevens verbonden aan het gebruik van een product of dienst voorgesteld door de betreffende derden en die door de betreffende derde werden verzameld en verwerkt.

6. Hoe worden uw gegevens gebruikt?

In de onderstaande tabel worden de belangrijkste kenmerken vermeld voor de Verwerkingen door GRIP500 betreffende uw gegevens.

Voor meer informatie over de doelstellingen en de betreffende gegevens, nodigt GRIP500 u uit om contact op te nemen met de klantendienst op de wijze die u verkiest, hetzij door een e-mail te sturen naar het adres cm(a)grip500.com of door middel van contactformulier dat u hier kunt vinden.

Naam van de verwerking DoelstellingenWettelijke rechtvaardigingBetreffende gegevens
Bestelling
 • Beantwoorden aan al uw verwachtingen met het oog op het verwerken van uw bestelling
 • Rekening houden met uw bestelling en deze uitvoeren
Contract
 • Bestelgegevens
Transactie
 • Uw b
 • De verworpen banktransacties beheren
Contract
 • Bankgegevens
Klacht inzake de betalingen
 • Beheren van de eventuele klachten van de houder van de bankkaart die werd gebruikt voor de betaling van de bestelling
Contract
 • Bankgegevens (behalve CVC)
Klantenservice
 • Beheren van uw klachten
 • Betekenen van de wijziging van het Charter of van de Algemene verkoopvoorwaarden
 • Beheren van de klantrelatie (vorderingen, commentaren en suggesties) als gevolg van een bestelling
 • Beheren van terugbetalingen
Contract
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens (behalve CVC)
Klantenaccount
 • Uw latere bestellingen vereenvoudigen door te vermijden dat u de gegevens opnieuw moet invullen die u al hebt megedeeld aan GRIP500
Toestemming
 • Bestelgegevens
 • Bankgegevens (behalve CVC)
Newsletter
 • Uw abonnement op onze newsletter uitvoeren
Toestemming
 • Bestelgegevens (e-mailadres)
Commerciële aanbiedingen GRIP500
 • Directe prospetiecampagnes betreffende de Producten van GRIP500 realiseren (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email).
Legitiem belang (1)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
 • Gegevens van Dienstverleners
 • Gegevens van Derden
Op de doelgroep gerichte publiciteit
 • Onze reclameboodschappen aanpassen aan uw behoeften en gewoonten, met name op de Site
Toestemming (cookies)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Gebruikerservaring
 • Uw ervaring op de Site personaliseren op basis van uw Behoeften en uw gewoonten
 • Uw surfen op de Site versnellen
Toestemming (cookies)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Geolokalisatie
 • U een instrument bieden om montagestations te zoeken in de buurt van uw positie
Toestemming
 • Geolokalisatiegegevens
Statistieken
 • Uitvoeren en analyseren van statistische studies
Legitiem belang (2) en toestemming (cookie)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Kwaliteit
 • De techische problemen analyseren die zich voordoen bij het gebruik van de Site
 • Anomalieën van het informatiesysteem detecteren
Legitiem belang (3)
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens
Fraude
 • Namaak en technologische fraude detecteren
Legitiem belang (4)
 • Bestelgegevens
 • Technische gegevens
 • Navigatiegegevens

(1) Het legitiem belang is het belang beoogd in overweging (47) van de Verordening inzake de algemene verordening gegevensbescherming : « De verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden kan worden beschouwd als een verwerking die beantwoordt aan een legitiem belang ». Dit legitiem belang bestaat onder meer in het onderhouden van een regelmatige handelsrelatie met u.

(2) Het legitieme belang van GRIP500 bestaat erin zichzelf te kunnen evalueren en te verbeteren dankzij het statistische tool.

(3) Het legitieme belang van GRIP500 bestaat erin de kwaliteit van zijn dienstverlening te waarborgen.

(4) Het legitieme belang van GRIP500 is fraude te voorkomen.

7. Hoe lang worden uw Gegevens bewaard?

Grip500 maakt er een punt van eer van om uw Gegevens te bewaren onder een vorm die uw identificatie mogelijk maakt gedurende een periode die niet langer is dan de periode die nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt.

De onderstaande tabel duidt de duur aan voor de bewaring voor ieder gegevenstype op basis van de Verwerking waarvoor ze werden gebruikt.

Gegevens VerwerkingBewaarduur in actieve basis (1)Duur van de bewaring in tussentijdse archivering (2)
Bestelgegevens Bestelling 5 jaar te tellen vanaf de laatste bestelling nvt
Klantenservice 5 jaar te tellen vanaf de laatste bestelling nvt
Klantenaccount 5 jaar te tellen vanaf de laatste verbinding met de account van de klant
of
Tot de intrekking van de toestemming als dit zich eerder voordoet
nvt
Newsletter Tot uw opzegging nvt
Commerciële aanbiedingen GRIP500 2 jaar te tellen vanaf de laatste bestelling nvt
Statistiek 5 jaar te tellen vanaf de laatste bestelling 10 jaar te tellen vanaf de verzameling van het betreffende Gegeven
Fraude nvt 10 jaar te tellen vanaf de verzameling van het betreffende Gegeven
Bankgegevens
(exclusief CVC)
Transactie Tot de volledige betaling van de bestelling nvt
Klacht inzake de betalingen nvt 13 maanden te tellen vanaf de debetdatum
of
15 maanden in geval van betaling met uitgestelde debitering
Klantenservice Tot het verstrijken van de termijn waarvoor GRIP500 zich verbindt om u een bestelling terug te betalen (met name termijn van de terugtrekking of annuleringstermijn van de bestelling) nvt
Klantenaccount 5 jaar te tellen vanaf de laatste verbinding met de account van de klant
of
Tot de intrekking van de toestemming als dit zich eerder voordoet
of
Tot het verstrijken van de geldigheid van de Bankgegevens als dit zich eerder voordoet
nvt
Technische gegevens Commerciële aanbieding GRIP500 Zie Cookies nvt
Op de doelgroep gerichte publiciteit
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
Fraude nvt Zie Cookies
Navigatiegegevens Commerciële aanbieding GRIP500 Zie Cookies nvt
Op de doelgroep gerichte publiciteit
Gebruikerservaring
Kwaliteit
Statistieken
Fraude nvt Zie Cookies
Geolokalisatiegegevens Geolokalisatie De nodige tijd om het dichtstbijzijnde montagestation aan te duiden. nvt
Gegevens van Dienstverleners Commerciële aanbiedingen GRIP500 2 jaar te tellen vanaf de verzameling nvt
Gegevens van Derden Commerciële aanbiedingen GRIP500 2 jaar te tellen vanaf de verzameling nvt

(1) De bewaring in de actieve basis bestaat in de bewaring van de betreffende gegevens in de basis die wordt gebruikt voor de betreffende Verwerking.

(2) De tussentijdse archivering bestaat in de bewaring van de Gegevens in beperkte toegangsomstandigheden (i) hetzij in een specifieke databank die verschiltvan de actieve basis, met toegang beperkt tot de personen die er belang bij hebben er kennis van te nemen door hun functie (ii) ofwel in de actieve basis, op voorwaarde dat wordt overgegaan tot een isolering van gegevens die werden gearchiveerd met een logische scheiding (beheer van de toegangsrechten en machtigingen) om de gegevens ontoegankelijk te maken voor personen die geen belang meer hebben bij de verwerking ervan.

8. Met wie worden uw Gegevens gedeeld?

GRIP500 kan ertoe genoodzaakt zijn sommige van uw gegevens met andere entiteiten dan de hieronder beoogde te delen. In ieder geval deelt GRIP500 alleen gegevens in de mate dat dit strikt noodzakelijk is om de doelstelling of de doelstellingen van de verwerking van uw gegevens door GRIP500 te waarborgen of om de nauwkeurige en legitieme doelstellingen voor deze bestemmeling te waarborgen.

Onderaannemers van GRIP500

GRIP500 is verplicht om uw gegevens te delen met zijn onderaannemers die eveneens handelen in het kader van de levering van zijn producten. Het delen van uw gegevens met deze entiteiten is nodig om uw bestelling te kunnen uitvoeren. GRIP500 deelt alleen de gegevens die strikt nodig zijn voor de uitvoering van het opdracht aan zijn subaannemers nadat werd gewaarborgd dat deze laatsten ook de voorwaarden aanvaarden zoals vermeld in dit charter inzake de bescherming van uw gegevens.

Entiteiten van de groep waartoe GRIP500 behoort

GRIP500 is verplicht om sommige van uw gegevens te delen met andere entiteiten van de groep waartoe GRIP500 behoort om u beter te kennen. Deze andere entiteiten zijn onderworpen aan gelijksoortige verbintenissen van GRIP500 voor de bescherming van Uw gegevens.

Derde dienstverleners

GRIP500 is verplicht om sommige van uw gegevens te delen met derde dienstverleners waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de levering van producten van GRIP500 via de site (uitgevers van sociale netwerken, diensten van de informatiemaatschappij hostingdiensten, enz.). Het delen van uw gegevens met deze editors is nodig voor de goede werking van de betreffende diensten van derden. GRIP500 deelt alleen de gegevens die strikt nodig zijn voor het gebruik van deze diensten van derden. GRIP500 nodigt u uit om het vertrouwelijkheidsbeleid van ieder van deze editors te raadplegen.

Uitzonderlijke gevallen

GRIP500 kan ertoe worden gebracht uw gegevens uitzonderlijk mee te delen in de volgende gevallen: (i) in het geval van een fusie, een gehele of gedeeltelijke overname van GRIP500, een actieve overname of gelijk welke andere soortgelijke transactie, (ii) als het meedelen van deze gegevens verplicht is door de wet, een reglementering, een gerechtelijke autoriteit of een bevoegde bestuursinstantie; of (iii) om de rechten en/of de veiligheid van een individu te beschermen, illegale of vermeend illegale activiteiten te voorkomen of om een maatregel te treffen betreffende illegale of vermeend illegale activiteiten, of om de rechten, het eigendom en de veiligheid van de site van GRIP 500 te verdedigen; (iv) om de verbintenissen aangegaan door GRIP500 in uw belang in het kader van dit Charter te garanderen.

9. Zullen uw gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Unie?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk verwerkt en opgeslagen op het grondgebied van Malta, dat zich in de Europese Unie bevindt.

Het bedrijf GRIP500, gevestigd op het grondgebied van het Vorstendom Andorra dat buiten de Europese Unie is gelegen, heeft echter toegang tot deze gegevens.

Bij besluit van 19 oktober 2010 heeft de Europese Commissie verklaard dat Andorra wordt geacht een passend beschermingsniveau te waarborgen voor persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie worden doorgegeven.

Verder kan GRIP500 niet uitsluiten dat Uw Gegevens worden doorgegeven aan andere gebieden buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER) en in het bijzonder aan gebieden waar het niveau van bescherming van persoonsgegevens lager is dan in de Europese Unie.

In het laatste geval verbindt GRIP500 zich ertoe na te gaan of er maatregelen bestaan of passende maatregelen te nemen om een bevredigend niveau van bescherming van Uw Gegevens te waarborgen, zoals:

 • een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie van het land in kwestie;
 • de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie of de modelcontractbepalingen die zijn vastgesteld door een controle-instantie, waaraan de begunstigde is onderworpen;
 • interne bedrijfsvoorschriften;
 • een goedgekeurde gedragscode of een goedgekeurde certificeringsregeling (met inbegrip van een bindende en afdwingbare verbintenis van de afnemer buiten de EU om passende waarborgen toe te passen);
 • een administratieve regeling of een juridisch bindende en afdwingbare tekst die is opgesteld om samenwerking tussen overheidsinstanties mogelijk te maken.

10. Hoe worden uw gegevens beschermd?

GRIP500 heeft fysische, technische, administratieve en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen iedere toegang, het gebruik, verlies, een accidentele vernieling, beschadiging, diefstal of niet toegestane of onwettige verspreiding van deze gegevens.

Ondanks de doorlopende inspanningen, kan GRIP500 zich niet engageren om een resultaat te garaneren in termen van de veiligheid van uw gegevens en nodigt u uit om alle moeilijkheden waarvan u kennis hebt te melden.

Hiervoor kunt u naar eigen voorkeur contact opnemen met de klantenservice door een e-mail te sturen naar het adres cm(a)grip500.com of door middel van het contactformulier dat u hier kunt vinden.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA, het vertrouwelijkheidscharter en de gebruiksvoorwaarden van Google zijn van toepassing op deze service.

11. Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de geldende wet, beschikt u over de hieronder vermelde rechten met betrekking tot uw Gegevens :

 • het recht van toegang tot uw gegevens : het gaat om de mogelijkheid om bij GRIP500 een kopie te vragen van uw gegevens die door GRIP500 worden verwerkt, alsook de essentiële kenmerken van hun verwerking (doel, gegevenscategorieën, bestemmelingen, bewaarduur, uw rechten betreffende deze gegevens, het recht om een klacht in te dienen bij een controle-instantie en desgevallend het bron voor de verzameling van de gegevens en het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze gegevens);
 • het recht van verbetering van uw gegevens: het gaat om de mogelijkheid om bij GRIP500 zo snel mogelijk de verbetering te vragen van uw gegevens die onjuist zouden zijn of, rekening houdend met het doel van hun verwerking, onvolledig zouden zijn;
 • het recht van schrapping van uw gegevens : het gaat om de mogelijkheid om GRIP500 te verzoeken om uw gegevens zo snel mogelijk te schrappen om één van de volgende redenen;
  1. deze gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of die op een andere manier werden verwerkt;
  2. U trekt uw toelating in waarop de verwerking van deze gegevens is gebaseerd onder voorbehoud dat er geen andere juridische grond voor deze verwerking is;
  3. U verzet zich tegen de verwerking van deze gegevens in de hieronder nader vermelde omstandigheden met betrekking tot uw recht van verzet:
  4. de gegevens werden onderworpen aan een onwettige verwerking;
  5. de gegevens moeten worden verwijderd om een wettelijke verplichting na te leden die voorzien is door het recht van de Europese Unie of het Franse recht waaraan GRIP500 onderhevig is; of
  6. de gegevens worden verzameld in het kader van het dienstenaanbod van de informatiemaatschappij bestemd voor kinderen.
 • het recht van verzet tegen de verwerking van uw gegevens : het gaat om de mogelijkheid om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens dat plaatsvond op basis van een legitiem belang van GRIP500 (inclusif inclusief een profilering op basis van deze rechtvaariding) als deze verwerking niet correct is gebeurd door GRIP500 vanwege legitieme en bindende redenen die prevaleren op uw belangen, rechten en vrijheden of voor het vaststellen, de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank.
  Het gaat ook om de mogelijkheid om u te verzetten tegen een verwerking voor prospectie (met inbegrip van de profilering die aan een dergelijke prospectie is verbonden).
  Op het gebied van de gegevensverwerking voor statistische doeleinden, gaat het om de mogelijk om u te verzetten tegen een dergelijke verwerking om redenen die te maken hebben met uw persoonlijke situatie.
 • het recht van de beperking van de verwerking van uw gegevens: het gaat om de mogelijkheid voor u om bij GRIP500 de beperking van de verwerking van uw gegevens te vragen in één van de volgende gevallen:
  1. gedurende de periode die nodig is om de juistheid van de gegevens door GRIP500 te vragen als u de juistheid van deze gegevens betwist;
  2. u zich verzet tegen de schrapping van de gegevens van een onwettige verwerking en in de plaats daarvan de beperking van hun gebruik vordert:
  3. de gegevens worden door GRIP500 niet meer gebruikt in het kader van de doeleinden van de verwerking, maar blijven nodig voor u in het kader van de betwisting, de uitoefening of de verdediging van de rechten voor de rechtbank:
  4. gedurende de nodige periode om te weten of de legitieme redenen die worden aangehaald door GRIP500 primeren op uw rechten als u zich verzet tegen de verwerking op deze basis.
 • het recht van overdraagbaarheid van uw gegevens : het gaat voor u om de mogelijkheid om bij GRIP500 de medeling van uw gegevens geleverd aan GRIP500 in een gestructureerd formaat op te vragen. momenteel gebruikt en leesbaar per machine en om deze gegevens aan een andere entiteit mee te delen (deze overdracht wordt door u gewaarborgd of, als dat technisch mogelijk is, door GRIP500 en dit wanneer de verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen op basis van deze toelating of op basis van een contract:
 • het recht om uw toestemming in te trekken: : het gaat om de mogelijkheid uw toelating in te trekken voor de verwerking van uw gegevens die gebeurde op basis van uw vorige toelating.

Om de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, wordt u uitgenodigd contact met ons op te nemen,

 • ofwel door een e-mail te sturen naar het volgende adres: cm(a)grip500.comI
 • of door het contactformulier hier in te vullen.

Om uw aanvraag efficiënter te verwerken, verzoekt GRIP500 u deze duidelijk en gedetailleerd te formulieren en om een kopie van uw identiteitsbewijs toe te voegen.

U beschikt eveneens over:

 • het recht om een klacht in te dienen bij en controleinstantie: het gaat om de mogelijkheid om een klacht in te indienen bij een bevoegde controle-instantie in het bijzonder in de lidstaat waarin uw gebruikelijke woonplaats zich gevindt, uw werkplaats of de plaats waar de schending plaatsvondt, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurd is in schending van de wetgeving.

Om u de uitoefening van dit recht mogelijk te maken, vindt u in de onderstaande tabel de coördinaten van de controlet-nstanties van de lidtaten;

Lidstaat Controle-instantieCoördinaten
Duitsland De Duitse verantwoordelijke voor de gegevensbescherming en de vrijheid van informatie (Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) Husarenstraße 30
53117 Bonn (Duitsland)
Tel. +49 228 997799 0 ; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550 ; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Oostenrijk Oostenrijkse instantie voor de gegevensbescherming (Österreichische Datenschutzbehörde) Hohenstaufengasse 3
1010 Wenen (Oostenrijk)
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
België Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Persstraat 35
1000 Brussel (België)
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgarije Commission for Personal Data Protection 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgarije)
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Cyprus Commissioner for Personal Data Protection 1 Iasonos Street,
1082 Nicosia (Cyprus)
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Kroatië Croatian Personal Data Protection Agency Martićeva 14
10000 Zagreb (Kroatië)
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
azop@azop.hr ou info@azop.hr
http://www.azop.hr
Denemarken Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Kopenhagen K (Denemarken)
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Spanje Agencia de Protección de Datos C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid (Spanje)
Tel. +34 91399 6200
Fax +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Estland Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn (Estland)
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Finland Office of the Data Protection Ombudsman P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki (Finland)
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
Frankrijk Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Parijs, Cedex 02 (Frankrijk)
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
n/a
http://www.cnil.fr
Griekenland Hellenic Data Protection Authority Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athene
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Hongarije Data Protection Commissioner of Hungary Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Boedapest (Hongarije)
Tel. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Ierland Data Protection Commissioner Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call : 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italië Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Rome (Italië)
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Letland Data State Inspectorate Director : Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga (Letland)
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Litouwen State Data Protection Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Litouwen)
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luxemburg Commission Nationale pour la Protection des Données 1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
Tel. +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Office of the Data Protection Commissioner 2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Nederland Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag (Nederland)
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Polen The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO ul. Stawki 2
00-193 Warschau (Polen)
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugal Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lissabon (Portugal)
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tsjechische Republiek The Office for Personal Data Protection Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Praag 7 (Tsjechische Republiek)
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Roemenië The National Supervisory Authority for Personal Data Processing B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BOEKAREST (Roumenië)
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Verenigd Koninkrijk The Information Commissioner's Office Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Verenigd Koninkrijk)
Tel. +44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovakije Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakije)
Tel. : + 421 2 32 31 32 14
Fax : + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovenië Information Commissione Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenië)
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Zweden Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm (Zweden)
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Hoe verzamelt GRIP500 de Gegevens betreffende minderjarigen?

De producten die door GRIP500 op de Website worden verkocht, zijn niet bedoeld voor minderjarigen. Bijgevolg verwerkt GRIP500 geen Gegevens met betrekking tot minderjarigen of kan er niet vanuit gaan dat de Gegevens van bezoekers van de Website of van haar klanten direct of indirect betrekking hebben op minderjarigen.

13. En wat gebeurt er met cookies en andere gelijksoortige opvolgingstechnologieën?

GRIP500 maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën die mogelijk sommige van Uw Gegevens verzameld. Deze cookies verbeteren Uw browse ervaring op de Website, leveren ons informatie over de werking en kwaliteit van onze Website en dragen bij aan het leveren van gerichte reclame.

GRIP500 verzamelt Uw voorafgaande toestemming via een banner op de startpagina van de Website tijdens Uw eerste verbinding met deze informatica tools. Uw toestemming wordt opnieuw gevraagd door GRIP500 onder dezelfde voorwaarden na het verstrijken van een periode van dertien maanden na de vorige verzameling van uw toestemming.

GRIP500 raad u ten zeerste aan om de "Cookies" pagina van de Website te raadplegen voor meer informatie.

14. Enkele aanvullende elementen op de sociale netwerken

De Website maakt gebruik van plug-ins en andere functies voor sociale netwerken die zijn gepubliceerd door externe bedrijven (bijv. Facebook, enz.).

Als u communiceert met behulp van plug-ins (bijv. door op de knop 'Vind ik leuk' of 'Delen' te klikken), worden sommige van uw gegevens (met name uw Technische Gegevens en Navigatiegegevens) doorgestuurd en geregistreerd op een server van het externe bedrijf dat het betreffende sociale netwerk beheert. Deze gegevens zullen vervolgens worden verwerkt door dit externe bedrijf in overeenstemming met de voorwaarden en instellingen van Uw account bij dit sociale netwerk.

Indien u niet wilt dat een extern bedrijf dat een sociaal netwerk beheert, de gegevens samenvoegt die zijn verzameld door middel van de Website naar uw gebruikersaccount bij het betreffende sociale netwerk, dient U Zich uit te loggen van dit sociale netwerk voordat U de Website bezoekt.

Het gebruik van deze plug-ins of knoppen wordt in elk geval beheerd door deze externe bedrijven, uitgevers van sociale netwerken en wordt uitsluitend beheerst door de voorwaarden die u binden aan het sociale netwerk waarvan U lid bent. We nodigen U uit kennis te nemen van deze voorwaarden die worden toegepast door deze externe uitgevers van sociale netwerken.

15. Enkele aanvullende elementen over geolocatie

GRIP500 gebruikt de geolocatiegegevens die zijn verzameld via uw browser en/of het apparaat waarmee U de Website raadpleegt.

Toegang tot deze Gegevens is het resultaat van de configuratie van deze tools. GRIP500 nodigt u uit om het vertrouwelijkheidsbeleid (of enig ander gerelateerd document) van de aanbieders van deze tools te raadplegen en/of om de configuratie van deze tools t wijzigen voordat u de Website raadpleegt voor het geval u niet wilt dat GRIP500 Uw Geolocatiegegevens verwerkt.

16. Wat zijn de gevolgen van de activering van een externe link?

De GRIP500 Wensite biedt U mogelijk externe hypertekstlinks die U doorsturen naar andere websites of technologische hulpmiddelen. Toegang tot deze inhoud door het activeren van de externe link valt dan niet meer onder dit Beleid. U wordt daarom verzocht het beleid te raadplegen van de uitgever van deze inhoud aangaande de bescherming van Uw Gegevens. GRIP500 is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de verzameling of de verwerking van Uw Gegevens op basis van deze inhoud.

17. Hoe wordt u op de hoogte gebracht van wijzigingen van het Beleid?

GRIP500 wijzigt dit Beleid regelmatig, met name om rekening te houden met wetgevende ontwikkelingen met betrekking tot de bescherming van Uw Gegevens.

GRIP500 zal u informeren over elke wijziging of update door middel van een kennisgeving verzonden naar Uw e-mailadres en/of duidelijke kennisgeving op de Website.

18. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

GRIP500 staat volledig tot uw beschikking om al uw vragen over dit Beleid te beantwoorden.

Om contact met ons op te nemen, kunt naar voorkeur:

 • hetzij een e-mail sturen naar het adres: cm(a)grip500.com
 • of door het contactformulier in te vullen dat hier beschikbaar is.